УЛУТТУК КОМПЬЮТЕРДИК ГИМНАЗИЯнын мугалимдерин (кызматкерлерин) ИКТ-компетенттүүлүгүн баалоо

Профессор А. Молдокулов атындагы

УЛУТТУК КОМПЬЮТЕРДИК ГИМНАЗИЯнын мугалимдерин (кызматкерлерин)

ИКТ-компетенттүүлүгүн баалоодогу суроолордун НЕГИЗГИ деңгээлдери жана багыттары:

 

Суроолор жана багыттары

Баштапкы деңгээл

1. Эсептөө техникасы

1

ЭЭМ негизги түзүлүштөрү

2

Аракет системалары

2. Информацияларды иштетүү технологиялары

1

Тексттик информацияларды түзүү жана иштетүү

2

 Графикалык информацияларды түзүү жана иштетүү

3

Сандык таблицаларды түзүү жана иштетүү

4

Презентацияларды түзүү, мультимедия технологиялары

5

Информацияларды коргоо

3. Компьютердик тармак жана телекоммуникациялар

1

 Инофрмацияларды иштетүүнүн тармактык технологиялары

 

 

Ортоңку деңгээл

1. Эсептөө техникасы

1

Компьютер информацияларды иштетүү каражаты катары

2

ЭЭМдин негизги түзүлүштөрү

3

Аракет системалары

4

Сервистик программалар

2. Информацияларды иштетүү технологиялары

1

Тексттик информацияларды түзүү жана иштетүү

2

Графикалык информацияларды түзүү жана иштетүү

3

Сандык таблицаларды түзүү жана иштетүү

4

Презентацияларды түзүү, мультимедия технологиялары

5

Информацияларды коргоо

3. Компьютердик тармак жана телекоммуникациялар

1

Локалдык жана глобалдык компьютердик тармактар

2

Информацияларды иштетүүнүн тармактык технологиялары

 

Жогорку деңгээл

1. ИКТ жана окутуунун жаңы модели

1

Информациялык технологияларды окутуу

2

Өзүнүн ишмердүүлүгүнө  ИКТны колдонуу

2. ИКТны окуу процессине колдонуу

1

Билим берүү ишмердүүлүктө санариптик билим берүүчү реурстарды (СБР) жана электрондук билим берүүчү ресурстарын (ЭБР) колдонуу

2

Билим берүү ишмердүүлүктө тармактык технологиялардыы колдонуу

3

ИКТны билимдерди баалоодо колдонуу

4

ОТК колдонуу

5

Ишмердүүлүктү пландаштыруу үчүн ИКТны колдонуу

 

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru